Målgruppen

- og forholdet mellem undervisning og behandling:

Målgruppen er børn i alderen 6-18 år, hvor det lokale undervisnings-/behandlingstilbud ikke er tilstrækkeligt til at møde barnets og familiens behov. De børn, der er visiteret til Søgården, er børn med en udviklingsproblematik. Det er typisk børn med specifikke indlæringsvanskeligheder knyttet til kognitive dysfunktioner, børnepsykiatriske lidelser og visse personlighedsforstyrrelser. Hertil kommer, at mange af børnene kommer fra familier, hvor de voksne også er belastede i deres liv.

Et generelt træk hos børnene er en relativ svag personlighedsstruktur, ofte kombineret med et højt angstberedskab og en svag eller manglende social og følelsesmæssig udvikling. Der er som regel tale om skrøbelige og angste børn. En stor andel af eleverne har børnepsykiatriske diagnoser, som f. eks. ADHD eller en diagnose indenfor autismespektret. Børnene er sædvanligvis almindeligt begavede.

Søgården indskriver også børn til nærmere udredning med henblik på forslag til fremtidige støtteforanstaltninger, ligesom vi ved indgangen til barnets 18. år medvirker til udarbejdelsen af ressourceprofiler. Vi har udviklet forskellige støttemuligheder ind i voksenlivet i forhold til uddannelse, bolig og personlig støtte, ligesom vi har etableret en selvstændig STU-afdeling.

Behandlingsmæssigt griber vi det an på forskellig vis. Først og fremmest etablerer vi en hverdag omkring børnene, hvor strukturen ligger fast og dagens forløb er forudsigelig, men hvor der også er plads til variationer indenfor rammerne af strukturen.


Søgården