Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Behandlingsarbejde

Ved indskrivning på Søgården inviteres elevens familie ind, som en vigtig og afgørende samarbejdspartner i behandlingsarbejdet. Erfaringen viser, at et tæt familiesamarbejde giver det bedste behandlingsresultat. Når en elev ikke er i trivsel, bliver hele familiesystemet påvirket og belastet

Det kan således have afgørende betydning, at familien bliver støttet og rustet til at håndtere de vanskeligheder, som deres barn/bror/søster lider under. Ligeledes kan familier under tiden være fastlåst af uhensigtsmæssige familiedynamikker, der ufrivilligt er med til at skabe ubalance og forhindre den gode kontakt mellem familiemedlemmerne. Derfor tilbyder Søgården familiebehandling, som en forudsætning for, at familier kommer i bedre trivsel, og at den enkelte elev dermed får bedre udviklingsbetingelser.

På Søgården tilrettelægges behandlingsarbejdet individuelt, med udgangspunkt i den enkelte elevs udfordringer, diagnoser, personlige profil, familiebaggrund, samt vores kendskab og erfaringer med eleven. I skolehverdagen inviteres eleven ind i en miljøterapeutisk ramme, hvor struktur, genkendelighed, forudsigelighed og tydelighed kombineret med en tæt kontakt og et tillidsfuldt relationsarbejde, ses som forudsætningerne for at skabe, ro, tryghed, trivsel og lyst til at gå i skole.

Kontaktlærer

Alle elever på Søgården har en kontaktlærer tilknyttet. Kontaktlæreren er den gennemgående person, der udover at have en tæt og tillidsfuld relation til eleven, også er den der bidrager til at samle trådene, så det konkrete behandlings- og undervisningsarbejde bliver sammenhængende. Alle Søgårdens lærere og pædagoger bliver løbende fagligt opkvalificeret, og mange har desuden taget en miljøterapeutisk efteruddannelse.

Behandlingsteam

Søgården har tre psykologer, en psykoterapeut og to socialrådgivere ansat, som planlægger, koordinerer og understøtter behandlingsarbejdet. Teamet har samtaler med elever, forældre, søskende, plejefamilier og andre vigtige instanser i den enkelte elevs liv. Herudover deltager behandlingsteamet i det uformelle samvær med eleverne i hverdagssituationer og på udflugter, således at eleverne bliver trygge ved behandlerne og langsomt kan lære dem at kende som ”almindelige mennesker”. Søgården har desuden tilknyttet ekstern psykiatrisk konsulent, der deltager i konferencer og sparring omkring eleverne.

Arbejde med nervesystemet

I bestræbelserne på at skabe trivsel, ro og nye handlemuligheder for den enkelte elev, anvender vi som samlet personalegruppe en relationel biologisk behandlingsmetode, der som fagligt perspektiv gør os i stand til at se bag om den irrationelle adfærd og symptomer, som plager eleverne, og i stedet sætte fokus på, hvad der sker i kroppen på eleverne, når deres autonome nervesystem er aktiveret. Hvordan fungerer nervesystemet i samspil mellem mennesker, og hvordan kan vi bevidst berolige vores eget- og hinandens nervesystemer. En relationel proces, der i overvejende grad foregår nonverbalt og kræver nænsomhed, langsomhed og respekt for den enkeltes grænser. 

Søgårdens personalegruppe er gennem de senere år blevet løbende uddannet og superviseret i denne forståelses- og behandlingsmetode af vores eksterne undervisere og supervisorer, Hans Bloch Jespersen og Line Münster-Swendsen, der i mange år har arbejdet i teori og praksis med metoden. Vi har som personalegruppe lært, hvordan vi støtter hinanden i at bevare rolige nervesystemer, således at vi kan møde og ”smitte” elevernes nervesystemer med ro. En overvejende del af Søgårdens elever har, på baggrund af deres diagnoser, historik og erfaringer, et letantændeligt nervesystem; et trusselsystem der aktiverer en kæmp, flugt, frys reaktion, som indskrænker elevernes handlemuligheder og skaber stor indre uro og kaos. Der kan være tale om medfødte neurologiske sårbarheder, traumer, uhensigtsmæssige tilknytningsmønstre, eller en kombination af alle tre faktorer, der er årsager til elevernes letantændelige nervesystemer. På Søgården træner vi elevernes evne til at selvregulere deres nervesystemer og mod til at indgå i intens kontakt og læne sig tillidsfuldt ind i en vigtig andens nervesystem for at blive beroliget. Vi har mange positive erfaringer med dette relationelle nervesystemsarbejde, der øger såvel elevernes som personalets trivsel.

Arbejdet med nervesystemer i behandlingsarbejdet går hånd i hånd med psykoedukation, kognitive og narrative interventionsformer, forståelse for egne og andres reaktionsmønstre gennem mentalisering, arbejdet med angstreaktioner samt arbejdet med familier med fokus på ressourcer, anerkendelse, og støttende strukturer og rammer i elevens liv. Vi forsøger at anvende de forståelser og behandlingsmetoder, der er bedst anvendelige i forhold til den enkelte problematik.

Oplysninger

​FORENINGEN SØGAARDEN

Eksisteret siden 1989

CVR: 13120102

Telefon: 46 40 94 07

soegaarden@soegaarden.dk

Adresse

​Krogen 20

4330 Hvalsø

Find os

FORENINGEN SØGAARDEN
Krogen 20
4330 Hvalsø

Huset

Tølløsevej 38, 

4330 Hvalsø

Hyrdehuset 

Hornsherredetvej 314, 

4070 Kirke Hyllinge

Boafdelingen

Tølløsevej 13 og 38, 

4340 Tølløse