Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Søgården- støttemuligheder ind i voksenlivet

Søgården tilbyder en lang række af støtte muligheder for unge både før og efter det fyldte 18. år. Vi har igennem tiden udviklet et koncept, hvor vi også efter at eleverne har forladt Søgården og afsluttet deres skolegang kan tilbyde forskellige støttemuligheder i forhold til fremtidigt erhverv, bolig og fritid.

Når den unge er færdig med den almindelige skolegang på Søgården, samarbejder vi med den ansvarlige kommune, den unge og dennes familie i tilrettelæggelse af det videre forløb ind i voksenlivet.

Mange af de børn som har gået på Søgården, vil have brug for særligt tilrettelagt støtte, også selvom de er fyldt 18 år. Nogle af de tilbud vi har, kan f.eks. være i form af individuelt tilrettelagt personlig kontakt, faglig hjælp, psykologisk behandling, fast kontaktpersonordning, familiesamtaler, mentorordning samt botræning.

Ofte arrangerer vi også en fast kontakt til den unges nye uddannelsessted eller arbejdsplads, for at gøre overgangen så lempelig som mulig for den unge, og for at gøre arbejdspladsen eller uddannelsesstedet opmærksomme på, hvilket særlige behov den enkelte kommer med. Det er vores mål, at følge den unge indtil behovet ophører, eller andre instanser tager over.

Efter 1. august 2007 har vi ligeledes lavet tilbud om Den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

For at overskueligegøre vores tilbud, har vi opstillet følgende liste. Der skal gøres opmærksom på, at denne liste ikke er udtømmende. Vi er altid interesseret i at udvikle vores tilbud til de unge, så de passer bedste muligt til den enkeltes behov.

Kontaktperson jf. Lov om social service § 52 stk.3 nr.7 samt § 76 stk.2.

​De børn som har gået i Søgårdens skole, har som regel udviklet en tryg og tæt kontakt til de voksne på stedet. Når de er færdige med deres skolepligt, og skal til at finde ud af, hvad de nu skal i gang med, opstår der et stort behov for kontakt med de voksne, som kender dem og som de er trygge ved. Vores børn går ikke bare ud i den store verden på egen hånd, men skal stille og roligt hjælpes derud. I den forbindelse bliver Søgården ofte udpeget som kontaktperson for den unge.

En kontaktperson har mangeartede opgave, men det centrale er, at kontaktpersonen skal forholde sig til hele den unges situation på linie med, hvad der som regel ville være en forældreopgave. Derfor er det væsentligt, at den der udpeges som kontaktperson, er en person, som den unge er tryg ved. En kontaktperson ordning kan løbe indtil den unge fylder 23. år.

Mentorordning jf. Beskæftigelsesindsatsloven § 78

​Som beskrevet har mange af vores unge behov for særlig støtte, når de skal ud på arbejdsmarkedet eller en uddannelsesinstitution. I den forbindelse kan det vise sig, at en mentorordning på arbejdspladsen eller på uddannelsesinstitutionen er en nødvendig og hensigtsmæssig foranstaltning.

Søgården sørger for, at en sådan ordning kommer på plads i samarbejde med arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen. I nogle tilfælde er virksomhederne så store, at de selv kan tilbyde en relevant person på stedet, som kan gå ind i funktionen som mentor. Andre gange er det Søgården, som bliver udpeget som mentor til den unge.

Arbejdet som mentor består i at introducere, vejlede eller oplære i de konkrete funktioner, som skal varetages i virksomheden, når behovet for oplæring ligger udover det som forventes af en arbejdsplads eller skole.

Anden faglig støtte

​Søgården tilbyder faglig støtte til flere af vores elever, som er gået videre på anden uddannelse. Der er et stort antal af vores elever, som har brug for ekstra støtte omkring indlæring, når de er i gang med en uddannelse. I den forbindelse laver vi aftaler om, at den unge kan komme på Søgården for at få den hjælp, de har brug for. Nogle elever kommer en gang om ugen, andre lidt sjældnere alt efter behov.

Vi yder støtte til flere af vores elever, der er på vej gennem en almindelig ungdomsuddannelse på Teknisk skole, eller i gang med anden almen ungdomsuddannelse f.eks. på HF.

Ny mesterlære

​Den nye mesterlære er lavet til elever, der ønsker at komme hurtigt ud i den praktiske del af en uddannelse, og som har brug for særlig støtte i forbindelse med skoleopholdene. Søgården har erfaring med at lave mesterlæreforløb for unge som skal tage en faglig uddannelse f.eks. på Teknisk skole.

Ny mesterlærer indebærer, at en elev kan tage hele eller dele af sit grundforløb hos sin mester. Nogle af Søgårdens elever, der vælger at gå videre på teknisk skole, kan have svært ved at indgå i et undervisningsforløb på skolen, da denne type undervisning kræver, at den unge er i stand til at omstille sig meget hurtigt til nye omgivelser og situationer, undervisningsformer og socialt fællesskab.

Under ny mesterlære kan man lave en kombinationsaftale mellem mester, Teknisk skole og en anden virksomhed. På denne måde har Søgården indgået undervisningsplaner omkring flere unge, hvor Søgården står for den teoretiske del af undervisningen, som ellers skulle have foregået på teknisk skole. Det betyder konkret, at eleven møder op på Søgården og modtager den samme teoretiske undervisning, som foregår på Teknisk skoles grundforløb.

Søgården sørger for, at den unge får en fast kontaktperson på uddannelsesinstitutionen, som er med til at gøre den unge tryg, samtidig med at Søgården holder jævnlige møder med kontaktpersonen.

Psykologisk bistand

​Nogle af de unge, der forlader Søgården efter endt skoleforløb, har været i et individuelt psykologisk behandlingsforløb, mens de var indskrevet på Søgården.

Indimellem vil det være sådan, at det psykologiske behandlingsforløb ikke er tilendebragt samtidig med endt skolegang og i de tilfælde er det muligt i samarbejde med den henvisende myndighed og den unge i forbindelse med fortsatte støttemuligheder ind i voksenlivet at forlænge den psykologiske behandling for den unge.

I de tilfælde, hvor det er relevant at fortsætte familiebehandling, er det også muligt at forlænge indsatsen efter aftale med den henvisende myndighed og forvaltningen. Det har erfaringsmæssigt vist sig at være nødvendigt med denne udvidede støtte for at fastholde den unge i et uddannelsesforløb.​

Oplysninger

​FORENINGEN SØGAARDEN

Eksisteret siden 1989

CVR: 13120102

Telefon: 46 40 94 07

soegaarden@soegaarden.dk

Adresse

​Krogen 20

4330 Hvalsø

Find os

FORENINGEN SØGAARDEN
Krogen 20
4330 Hvalsø

Huset

Tølløsevej 38, 

4330 Hvalsø

Hyrdehuset 

Hornsherredetvej 314, 

4070 Kirke Hyllinge

Boafdelingen

Tølløsevej 13 og 38, 

4340 Tølløse